Regulamin

Regulamin strony internetowej

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona kursymarketingfotografa.pl dalej Strona) działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2. DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie zostaną użyte wymienione pojęcia, należy przez nie odpowiednio rozumieć:
 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 3. USŁUGODAWCA – 
 4. Marketing&Fotografia sp zoo NIP 7743286032  Numer KRS 0001091697
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

§3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Formularza Kontaktowego (Usługa Elektroniczna).
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 1. komputer z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mamapromocji.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem mamapromocji.pl/ kursymarketingfotografa.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością mamapromocji.pl/kursymarketingfotografa.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Strony bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

(produkty cyfrowe)

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej www.kursymarketingfotografów.pl  i chęci dokonania zakupu w sklepie internetowym.    

Koniecznie zapoznaj się z niniejszym Regulaminem w całości, abyś wiedział na jakich zasadach dokonujesz zakupu Produktów cyfrowych dostępnych na stronie internetowej www.mamapromocji.pl oraz jakie prawa Ci przysługują. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli zapoznasz się z jego treścią i akceptujesz jego warunki, daj temu wyraz zaznaczając stosowny checkbox o akceptacji Regulaminu przed dokonaniem zakupu produktu cyfrowego. Akceptacja Regulaminu (uzupełnienie checkboxu) oznacza wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki sprzedaży produktów cyfrowych, dostępnych na stronie internetowej www.kursymarketingfotografów.pl, zasady odstępowania od umowy oraz składania reklamacji. 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. 
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Właściciel udostępnia Klientowi Regulamin przed zakupem produktów lub usług (cyfrowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.mamapromocji.pl 

  oraz na odpowiednich podstronach tej domeny.

 1. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@mamapromocji.pl 
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich (PLN) Zwolnienie podmiotowe vat
 2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
 1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
 1. Nakazuje się:
 1. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 2. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 1. Klient obowiązany jest do korzystania z produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności prawnej. 
 2. Klient nie może zawrzeć umowy pod pseudonimem albo anonimowo. 
 3. Niniejszy Regulamin uwzględnia przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej w zakresie w jakim jest to wymagane, a w szczególności: 
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 poz. 123, 730).
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 134, 730).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO). 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel strony. Dane osobowe są przetwarzane w celach i zakresie wskazanych w Polityce Prywatności, opublikowanej na stronie internetowej. Korzystanie ze sklepu internetowego jest całkowicie dobrowolne, podanie danych jest warunkiem realizacji świadczeń przez Właściciela. 
 • DEFINICJE

POJĘCIA UŻYTE W NINIEJSZYM „REGULAMINIE” OZNACZAJĄ:

 1. Właścicielem sklepu internetowego/ Sprzedawcą jest  Karolina Błaszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 
 2. Marketing&Fotografia sp zoo NIP 7743286032  Numer KRS 0001091697

 3.   posługujący się adresem e-mail: biuro@mamapromocji.pl
 1. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów lub usług (cyfrowych oraz innych) Sklepu, w szczególności reklama, informacje o aktualnościach, promocjach, obniżkach cen, nieodpłatnych świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyściach związanych z promowanym towarem, usługą i innych aktywnościach dotyczących Sklepu.
  1. Klient /Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w ramach Sklepu, w szczególności będzie to konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta lub przedsiębiorca
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu internetowego, której przedmiot pozostaje bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą, jednakże zakup ten nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu internetowego, której przedmiot pozostaje bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 1. Produkt cyfrowy (niematerialny) – jest to każdy produkt niematerialny prezentowany w ramach Sklepu, przeznaczony do sprzedaży obejmujący w szczególności: szkolenia online, kursy online, akademie edukacyjne, e-booki, audiobooki, podcasty, filmy, webinary, pliki video, oprogramowanie, zdjęcia, inne pliki jak PDF itp., dostęp do platformy szkoleniowej, dostęp do strony abonamentowej z produktami cyfrowymi itp. Produkty są odpłatne, chyba że zastrzeżono inaczej. 
 1. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu lub/i Platformie szkoleniowej, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów cyfrowych.
 1. Platforma szkoleniowa – platforma, na której znajdują się zakupione Produkty, w szczególności kursy online, webinary, e-booki, materiały szkoleniowe PDF.
 1. Usługa (cyfrowa) – usługa oferowana za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron.  
 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności” lub „Klauzulą informacyjna”.
 1. Sklep internetowy – określa się stronę, podstronę albo subdomenę powiązane z adresem głównym www.mamapromocji.pl , na której są dostępne do sprzedaży albo zapowiedziane produkty,
 • Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 1. Tutoriale – materiały video, filmy instruktażowe.
 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy właścicielem sklepu a klientem za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych produktów lub usług (w tym cyfrowych), zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z umowy sprzedaży, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i produktów cyfrowych możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 1. posiadania urządzenia (typu komputer, laptop, tablet, smartfon lub innego podobnego urządzenia) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, Windows, czy iOS,
 2. zainstalowania na takim urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, albo innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
 3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Klient może składać zamówienia na poszczególne produkty lub usługi (cyfrowe) pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne, np. dla produktu cyfrowego pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi. 
 • DOSTĘP DO PRODUKTÓW CYFROWYCH
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się przez Klienta na Platformie szkoleniowej zakładającego Konto. Rejestracja na Platformie szkoleniowej i utrzymanie Konta Klienta jest nieodpłatne w ramach ceny zapłaconej za zakupiony Produkt cyfrowy.
 1. Dostęp do zakupionych Produktów na Platformie szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o okresie dostępności Produktu znajduje się w opisie danego Produktu na stronie internetowej. W przypadku braku informacji dostępność Produktu jest zgodna z zapisami dotyczącymi udzielonej licencji (opisanej w dalszej części Regulaminu).
 1. Dostęp do zakupionego Produktu na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt lub startu kursu (zakup w przedsprzedaży)
 • Do Produktów lub Usług płatnych dostępnych na stronie internetowej należą:

Kurs online – jest to Produkt nagrany, do której dostęp odbywa się przez platformę po zalogowaniu się przez Użytkownika/Nabywcę. Kurs zawiera pliki  video, pdf. Dostęp do tego Produktu jest pod linkiem  https://mamapromocji.pl/listakursów

 • SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. W celu zamówienia Produktu należy wejść na stronę internetową, a następnie dokonać wyboru żądanego Produktu, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie. Klient może dokonać wyboru spośród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu). Ceny produktów mogą ulegać zmianie. Okresowo Sprzedawca wprowadza zniżki, oferty specjalne, przedsprzedaże czy promocje (np. kilka produktów za jeden itp.), z których Klient może skorzystać w danej chwili, kiedy takie oferty są aktualnie dostępne na stronie internetowej.
 2. Wybór przez Klienta produktów w procesie zakupu (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych produktów do koszyka (w tym celu należy kliknąć przycisk “dodaj do koszyka”) co spowoduje, że wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Po dodaniu produktu do koszyka można dokonać dalszych zakupów albo kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 3. Istnieje możliwość wpisania kodu zniżkowego podczas procesu zakupowego, jeśli Klient taki kod posiada. Wpisanie kodu zniżkowego odbywa się w polu o nazwie „Kod zniżkowy”. Po wpisaniu kodu zniżkowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj kod zniżkowy” cena odpowiednio ulega modyfikacji. “Kod zniżkowy” może być wykorzystany tylko w procesie zakupu produktu. Jeżeli Klient z tego prawa nie skorzysta w tym procesie i sfinalizuje zakup bez użycia “kodu zniżkowego”, późniejsze jego uwzględnienie w danej transakcji zakupu nie będzie możliwe.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia i nazwiska (w przypadku osoby prawnej albo jednostki nieposiadającej osobowości prawnej – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie) oraz adresu e-mail. Klient żądający wystawienia faktury przed opłatą zamówienia zostawia dane firmy: Nazwę firmy, Nip, adres w celu wystawienia faktury, którą otrzyma na mailu. Otrzyma fakturę poprzez zautomatyzowany system ifirma Aby dokonać zakupu, konieczna jest akceptacja niniejszego „Regulaminu” poprzez zaznaczenie (kliknięcie) właściwego okienka (checkbox) przy komunikacie: „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie” lub “Kupuję i płacę”. 
 5. W procesie składania Zamówienia Klient dokonuje dowolnie wyboru co do formy płatności za zamówiony Produkt lub Usługę.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych uprzednio danych osobowych, danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności.
 7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty.
 8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę z podziękowaniem oraz niezbędnymi informacjami odnośnie realizacji zamówienia. 
 11. Następnie klient otrzyma na podany przy zakupie adres email wiadomość z potwierdzeniem zakupu, numerem zamówienia i innymi szczegółami jego realizacji. 
 12. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 powyżej. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela w celach marketingowych (zgoda dobrowolna). Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Klient nie może udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 15. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, umożliwia dostęp do produktów cyfrowych lub usług  osobom trzecim.
 16.  Właściciel sklepu może usunąć konta Klienta jeśli ten nie zachowuje się etycznie podczas spotkań na żywo, utrudnia naukę innym, lub rozprowadza w social media i wiadomościach informacje poufne i nieprawdziwe –  wraz ze zwrotem pieniędzy za kurs.
 17. Płatności za Produktu lub Usługi mogą być płatnościami w trybie subskrypcyjnym, odnawialnymi co miesiąc. o ile taki model płatności przewidziano w ofercie sprzedaży produktu i klient zdecyduje się na taki zakup.
 18. Okresem rozliczeniowym za dostęp do Produktów lub Usług jest miesiąc kalendarzowy, chyba że wskazano inny miernik rozliczeniowy. 
 19. Po tym jak właściciel platformy zaprzestanie działalności lub platforma wygaśnie ma prawo przesłać link do kursantów w którym można pobrać kurs na swój komputer/dysk. Wsparcie kursowe w tym momencie wygasa (Jest ono gratisem do kursu na platformie)
 • WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Produktów lub Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto. faktura zwolniona z vat
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów lub usług prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • klasycznym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu, wskazane po wymianie korespondencji mailowej pomiędzy stronami;
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU;
 • za pośrednictwem PayPal, Blik
 • Płatności ratalnej payu
 1. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u operatora finansowego. 
 2. Dokonując zapłaty za Produkt lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych, czym mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby możliwie wyczerpująco w sposób opisowy prezentować oferowane Produkty lub Usługi. Sposób wyświetlania u Klienta zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. 
 • REKLAMACJE 
 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej, platformy szkoleniowej zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 5. Wszelkie reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, oraz przedmiot reklamacji, w tym rodzaj wady  i daty jej stwierdzenia oraz żądanie w związku z reklamacją. 
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykupiona Usługa zostanie wykonana ze strony Właściciela. 
 2. Prawo do odstąpienia realizuje się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje odnośnie umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni) i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy. 
 1. Spełnianie świadczenia oznacza uaktywniony dostęp do treści cyfrowych przez konsumenta (przekazanie dostępu do Panelu Klienta, premiera kursu oraz jest uaktywnienie przez Klienta).

VIII a .ODSTĄPIENIE przez KONSUMENTA

 1. Z zastrzeżeniem pkt VIII pkt 1-2 niniejszego regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. 
 2. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny za Produkt lub Usługę. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pocztą tradycyjną lub mailową, na adres  mailowy wskazanym w niniejszym Regulaminie. 
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

  VIII. b  UREGULOWANIA UMOWNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami stosownie do art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VIII. C. UREGULOWANIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 1. Usług świadczonych drogą elektroniczną
 2. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta
 3. Reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym w art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJE.
 1. Prawa autorskie do treści cyfrowych udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Produktów, jako całości oraz ich poszczególnych elementów należą do Usługodawcy i objęte są pełną ochroną prawną przewidzianą w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zarówno prawa polskiego, europejskiego, jak i innych systemów prawnych. Ochrona praw autorskich obowiązuje bez względu na zasięg terytorialny oraz czas (trwa bezterminowo). 
 2. Zawierając umowę, Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich, ani licencji. 
 3. Rozpowszechnianie treści któregokolwiek z Produktów, w szczególności tutoriali, e-booków, nagrań udostępnionych przez Sprzedającego w całości lub jakiejkolwiek jego części stanowi naruszenie praw autorskich i polega odpowiedzialności prawnej, tak cywilnej, jak i karnej. 
 4. Powzięcie wiedzy o naruszeniu praw autorskich w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie stanowi podstawę do rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym, co oznacza automatyczne anulowanie dostępu do Panelu Klienta. Wobec osoby naruszającej prawa autorskie zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl  lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/ ); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl  oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest Akademia internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Akademia ODR). Akademia ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. 
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności. 
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego oraz europejskiego, w szczególności w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.02.2021

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Pouczam, że masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (otrzymania maila z dostępem do Panelu Klienta). 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować mnie jako Właściciela Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: biuro@mamapromocji.pl  W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na wskazany adres, otrzymasz niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą mailową. 

Możesz skorzystać z WZORU FORMULARZA odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałem poinformowany o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. dostęp przez Panel Klienta, przesłane za pośrednictwem poczty elektroniczej, Dopbox itp.), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (*treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej). Należy pamiętać, że zalogowanie się do Panelu Klienta i rozpoczęcie korzystania z udostępnionej usługi cyfrowej oznacza, że spełnianie świadczenia rozpoczęło się w rozumieniu powyższego przepisu prawa. 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu  – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

E-mail: 

Numer telefonu: 

Numer zamówienia: 

Data odbioru zamówienia: 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu _____  Produkt  (opisać produkt) _______________________ jest wadliwy.

Wada polega na _________________________ [opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu _______________________________ 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Data: ____________________    Podpis Konsumenta: __________________

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Miejscowość, data: 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

E-mail: 

Numer telefonu: 

Numer zamówienia: 

Data odbioru zamówienia: 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu _____  Produkt  (opisać produkt) _______________________ jest wadliwy.

Wada polega na __________________________ [opis wady] . 

Wada została stwierdzona w dniu _______________________ 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: _______________ 

Posiadacz rachunku bankowego: _______________________ 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: ____________________    Podpis: __________________

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

E-mail: 

Numer telefonu: 

Numer zamówienia: 

Data odbioru zamówienia: 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu _____  Produkt  (opisać produkt) _______________________ jest wadliwy.

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: _____________________              Podpis Konsumenta: _____________

 

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________              Podpis: ____________